แบบประเมินการฝึกอบรม

    ความเป็นมา และกรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร (TOGAF 9.1)

    ผู้บรรยาย ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question