แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดเบญญาลัยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
- โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน (หากกรอกไม่ครบถ้วนระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลของท่านได้)
- เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมาทาง E-mail : benyalai.elib@gmail.com โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สำเนาสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
2. ในกรณีที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา : สำเนาบัตรประชาชน และหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ให้แนบเอกสารดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสแกนแล้วส่งผ่านทางอีเมล์ หากไม่สะดวกส่งอีเมลสามารถส่งเอกสารมาได้ที่สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 149 หมู่ 6 ซ.วัชรปาณ ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-213513, 095 - 2631727

หากท่านไม่ส่งหลักฐานการสมัคร ทางหอสมุดเบญญาลัยจะถือว่าการสมัครสมาชิกไม่สมบูรณ์นะคะ

คำนำหน้า (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่คำนำหน้าเป็นอย่างอื่นให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในช่องตัวเลือกอื่นๆ *
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
วันเกิด (ใส่ วัน/เดือน/ปีเกิดพ.ศ. ตัวอย่าง 01/ม.ค./2501) *
Your answer
เพศ *
อายุ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
ในช่องห้อง/ชั้น/อาคาร กรณีที่ไม่ได้อยู่หอพัก หรือห้องเช่า ไม่ต้องกรอก
บ้านเลขที่ *
Your answer
ห้อง
Your answer
ชั้น
Your answer
อาคาร
Your answer
หมู่บ้าน
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
ระดับการมองเห็น *
สถานภาพปัจจุบัน *
สังกัด *
โรงเรียน / มหาวิทยาลัยที่สังกัด
Your answer
E-mail *
Your answer
Facebook
Your answer
ID Line
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
Username *
Your answer
Password *
Your answer
สำหรับผู้ปกครองของผู้พิการทางการเห็น
ให้ระบุชื่อในช่องข้อความนะคะ
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
Your answer
เป็นผู้ปกครองของ
Your answer
ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์และเงื่อนไขการเป็นสมาชิกสำนักหอสมุดเบญญาลัย
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ชื่อ วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของสำนักหอสมุดเบญญาลัย โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การนำข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะที่มิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ผู้จัดทำจะต้องอธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูล โดยมีตราสัญลักษณ์ของ(สำนักหอสมุดเบญญาลัย) กำกับข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้สำนักหอสมุดเบญญาลัย ห้ามบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักหอสมุดเบญญาลัย การคัดลอกข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ สำนักหอสมุดเบญญาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
การใช้บริการ Online library
ผู้ใช้เว็บไซด์ที่ใช้บริการ Online library ในเว็บไซต์นี้ (“ผู้ใช้บริการ”) รับทราบและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ Online library ตามที่กำหนด ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าใช้บริการ Online library ในเว็บไซต์นี้ได้เมื่อสมัครการใช้บริการครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลงที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ กำหนดแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลดข้อมูล เนื้อหาในระบบ Online library ในจำนวนรายการและระยะเวลาที่หอสมุดเบญญาลัยฯ กำหนด
2. การเข้าใช้บริการ Online library เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลและจำกัดเฉพาะตัวผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง หรือระบบโดยรวม และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ในระบบ Online library (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ภาพถ่าย ตัวอย่าง รูปภาพ คำบรรยาย วิดีโอคลิปและบทความข่าว) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือสิทธิความเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยสำนักหอสมุดเบญญาลัย
4. สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่อนุญาตให้ส่งต่อหรือเผยแพร่หรือทำเนื้อหาออนไลน์แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ
5. สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะยกเลิกหรือระงับ account ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้ระบบ Online library ไม่ว่าเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ มิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้
เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งหอสมุดเบญญาลัยฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ( “as is” basis ) ทั้งนี้ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ จึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด ที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกในที่นี้ รวมถึงคำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด ความสามารถในทางการค้า หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือจากการใช้หรือประเพณีหรือทางการค้าหรือโดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าเป็นเพราะการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิด ตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และหรือบุคคลภายนอก
สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใดๆ
สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือนอกเหนือจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการใช้เว็บไซต์และเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหอสมุดเบญญาลัยหรือไม่ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms