แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การจัดทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้แก่บุคลากรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัยสุจริต จิตอาสา ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบทดสอบโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากรภายในกรม โดยต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
Next
This form was created inside of rsu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms