ВЪПРОСНИК ЗА ОДИТОРИ
Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Въпросникът към енергийни одитори е част от извършваните проучвания и изследвания по проекта относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите. Целта е да се подготвят предложения за подобряване на законовата среда в областта на енергийната ефективност за да се рационализират и подобрят процедурите по приложение на законовите изисквания, както и взаимодействието между бизнеса, НПО и административните структури в областта на енергийната ефективност.
Имейл адресът е необходим за осъществяване на обратна връзка с анкетираните лица.
В процеса на обработка данните ще бъдат анонимни.
Email address *
1. С какъв вид регистрация за обследвания за енергийна ефективност разполагате *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
2. В каква степен сте запознати с Директивите на ЕС в областта на енергийната ефективност? *
3. Според Вас в каква степен българското законодателство в областта на енергийната ефективност съответства на европейското? *
4. Срещате ли трудности и проблеми по приложението на действащите наредби, методики и указания по изпълнение на енергийните обследвания на промишлени предприятия? *
5. Ако имате предложения по подобряване на наредбите и методиките за извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени предприятия, които не биха довели до намаляване на качеството им, моля опишете ги *
Your answer
6. Какъв е броят на изпълнените от Вашата организация обследвания за енергийна ефективност съгласно изискванията на ЗЕЕ за периода 2016-2108 гг.? *
7. Какъв е броят на изпълнените от Вашата организация енергийни одити по образец за периода 2016-2108 гг. по процедури за безвъзмездно финансиране? *
8. Как оценявате изискванията и процедурите по вписване в регистрите за извършване на енергийни обследвания *
9. Кои са основните трудности за вписване в регистрите на фирми, извършващи обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи? *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
10. Опишете трудности и проблеми при изпълнението на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи в съответствие със законодателните изисквания *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
11. Ако имате предложения по подобрявяне на изискванията и процедурите за вписване в регистъра за извършване на енергийни обследвания, които не биха довели до намаляване на тяхното качество, моля опишете ги *
Your answer
12. Как оценявате структурата и съдържанието на одитите по образец, изискуеми по процедурите и схемите за безвъзмездно финансиране *
13. Изпълнявате ли задачи по подготовка на документи за кандидатстване за получаване на удостоверения за енергийни спестявания на ваши клиенти? *
14. Как оценявате структурата и съдържанието на документите, регламентиращи подготовката и издаването на удостоверения за енергийни спестявания? *
15. Как оценявате действащите методики за оценка на енергийните спестявания *
16. Били ли сте участник като страна в договори с гарантиран резултат? *
17. Моля, дайте ако имате предложения, свързани с подобряване на законодателството в областта на подготовката и издаването на удостоверения за енерергийни спестявания *
Your answer
18. Моля, дайте ако имате предложения, свързани с подобряване на законодателството в областта на енергийната ефективност и по практиката на приложението му *
Your answer
Ако имате оценки или предложения, неотразени в горните полета, моля отразете ги по-долу в свободна форма *
Your answer
*
Required
Нормативни документи, свързани с енергийната ефективност и бизнеса (помощна информация към анкетата)
Закон за енергийна ефективност
НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица
НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания
НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им
НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност
Методики за оценка на енергийните спестявания
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service