30º KARTING A MAGDALENA 2019
ESCUDERIA HC COMPETICIÓN , DATA 29 DE XUÑO DE 2019
ESCUDERÍA *
INDICALO NOME COMPLETO DA ESCUDERÍA, CONCURSANTE COLECTIVO OU CONCURSANTE INDIVIDUAL
LICENCIA ESCUDERÍA *
ESCUDERÍA, CONCURSANTE COLECTIVO OU CONCURSANTE INDIVIDUAL EXEMPLO EC-0000-GA
PILOTO *
NOME E APELIDOS
DNI PILOTO *
LICENCIA PILOTO *
EXEMPLO AL-0000-GA
TELÉFONO MÓBIL PILOTO *
DIRECCION CORREO ELECTRONICO *
ASISTENCIA *
NOME E APELIDOS
DNI ASISTENCIA
LICENCIA ASISTENCIA *
EXEMPLO AS-0000-GA
TELÉFONO MÓBIL ASISTENCIA *
CHASIS (Marca e Modelo) *
CATEGORIA *
TRANSPONDER *
INDICARLO NÚMERO DE TRANSPONDER, EN CASO DE SER INCORRECTO SERÁ RESPONSABILIDADE DO PILOTO
Indicar unha opción *
IBAN BANCARIO PARA O ABONO ES38 0081 0504 1600 0116 5117 (BANCO SABADELL).
Indicar o nome de que realiza a inscrición *
No caso de ser menor de idade debe ser realizada polo pai/ nai ou titor
Formalizacion da inscrición *
Para finalizar a inscripción é obligatorio enviar un correo electrónico a escudería, cos seguintes datos: Copia da licencia de concursante,copia da licencia do piloto,copia do carnet de conducir, copia da documentación do vehículo, copia da transferencia da inscripción.
Required
Información de Políticas de Privacidade e Consentimento expreso e informado. *
Dándose por informado de xeito expreso, preciso e inequívoco de: En cumprimento da normativa de Protección de Datos, informámolo/a, qué tras a publicación da Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, no propio Artígo 7 establécese que o tratamento de datos persoais dun menor de idade, únicamente poderá fundamentarse no seu propio consentimento cando iste sexa maior de 14 anos, e que o tratamento de datos dos menores de 14 anos quedará fundado únicamente no consentimento como o presente, qué so será lícito si consta a autorización do titular da patria potestade ou tutela, no que se ampara o presente CONSENTIMENTO para aqueles menores de 14 anos, participantes EVENTOS DEPORTIVOS FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO. Informámoslle, co ánimo de dar cumprimento a Lei Orgánica 3/2018, 5 decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante LOPDGDD) e tendo en conta as disposición do Regulamento (UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, 27 de abril de 2016 (en diante RXPD). En canto a que a base xurídica de amparar este TRATAMENTO de datos do menor tratándose neste caso do nome do neno ou nena e da súa imaxe ou grabación na que poidera identificarse a súa imaxen ou voz e no que o menor poida ser identificado, feito que se producirá para todos/as aqueles participantes nas distintas actividades programadas nas ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO OU DA ESCUDERÍA ORGANIZADORA (Responsable do Tratamento), xa que serán recabadas imaxes ou grabacións nos circuitos ou nas distintas instalacións dos organizadores, en moitos dos casos acude prensa dos propios Responsable do Tratamento, así como de distintos medios de prensa alleo a este Responsable, ou propio público asistente, e polo que se a toma de imaxes se realiza por familiares ou público en xeral participante, este feito estaría fora do ámbito de aplicación do Regulamento Xeral de Protección de Datos, según o Art. 2.2.c) xa que nel establece que, non se aplicará dita normativa o tratamento de datos persoais efectuados por unha persoa física no exercicio de actividades exclusivamente persoais ou domésticas, e polo qué nas devanditas actividades participarán nenos e nenas de distintas idades, e un gran número de participantes e público en xeral, tendo en conta tamén que se trata dunha actividade con gran repercusión, e no que béne sabido participan un gran número de prensa acreditada, así como fotógrafos aficionados e cidadáns que executarán captación de imaxen dos eventos deportivos e os seús participantes, e que ditas imaxen como dun xeito cotidian se verán publicadas en prensa, distintos medios informativos e divulgativos, así como distintas páxinas web e redes sociaís, dos distintos organizadores: escuderías, entidades locais, etc. e no caso que nos ocupa da propia Federación Galega de Automobilismo que non ten a condición de Responsable de Tratamento do organizador, pero asume a Responsablidade de Tratamento en canto a velar polo cumprimento da normativa vixente dos datos tratados dos distintos federados e participantes en canto o tratamento dos seus datos. Dende a Federación Galega de Automobilismo informámoslle, no ánimo de colaborar na protección dos datos de carácter persoal de menores e dar cumprimento o Artigo 7 no tratamento de datos de menores recabando “Consentimento para captación de imaxe e divulgación desta en distintos medios de comunicación e prensa da Federación Galega de Automobilismo. 1. O tratamento dos datos persoais de un menor de idade únicamente poderá fundamentarse no seu consentimento cando sexa maior de 14 anos. 2. O tratamento dos datos de menores de 14 anos, fundado no consentimento, so será lícito si consta o do titular da patria potestade ou tutela, co alcance que determinen os titulares da patria potestade ou tutela. Por todo o anteriormente exposto, se vostede concede o consentimento de cada finalidade deberá de indicalo marcando cun X (según considere) e, entre outro o consentimento asine o presente consentimento expreso informado para dar o seu consentimento como representado e/ou representante.__Dí, dar o seú consentimento e autoriza de maneira expresa e inequívoca, co marcado da casilla e asinando este documento para que o menor participe nestas actividades deportivas, e que este Responsable do Tratamento, proceda a inclusión dos datos dos participantes nunRexistro de Actividades de Tratamento denominado EVENTOS DEPORTIVOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO.__Dí, dar o seú consentimento e autoriza de maneira expresa e inequívoca, co marcado da casilla e asinando este documento para que a posible divulgación e/ou publicación da imaxe do menor, en distintos medios de comunicación, páxina web, redes sociais entre outros, da propia Federación Galega de Automobilismo dentro do apartado de actividades deportivas, probas e podios ou entregas de premios. Informámolo que este Responsable de Tratamento non permite a participación de aqueles menores que non dispoñan do correspondente consentimento en canto o tratamento de datos, por elo no caso de atoparse menores, sin consentimento expreso do pai/nai, titular da patria potestade, titor ou o do representante legal de este menor, e que participen en ditas actividades os cales levarán consigo a inevitable captación de imaxes, a utilización de estas e súa divulagación, como participante no desfile, será a responsabilidade propia do seu/súa representante ou titor, nunca deste Responsable de Tratamento, e polo que está obrigado a que vostede no lo comunique para poder tomar a medidas de protección adecuadas, ou evite dentro do posible a participación do menor nos distintos eventos deportivos da Federación Galega de Automobilismo. Se vostede da o seú consentimento deberá de asinar este escrito, dando a súa conformidade que dí entender e estar de acordo, de que o menor de 14 anos, que participan na actividade deportiva para a que se inscribe dispoñen, de dito consentimento do pai/nai ou representante legal.
Required
Nome e apelidos e DNI do Representante legal do menor de 14 anos que fai a inscrición *
¿Ten vostede custodia compartida do representado menor? *
Required
Declaración xurada *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy