පරම නිබ්බාන ධර්මායතනයේ මාසික භාවනා වැඩසටහනට ලියා පදිංචි වීම
ඔබ මීට කලින් අපගේ භාවනා වැඩසටහනකට පැමිණ ඇත්නම් යලිත් පැමිණෙන විට කලින් දුන් භාවනා වැඩසටහනට අදාළ පොත (සූත්‍ර අඩංගු කහ පති පොත) නොවරදව රැගෙන එන්න.
Email address *
ඔබගේ නම: R. leelamani *
Your answer
පිරිමි හෝ ගැහැණු යන්න: *
ඔබගේ ලිපිනය: *
Your answer
ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (email) *
Your answer
ඔබගේ දුරකථන අංකය: *
Your answer
ඔබ තෝරාගත් මාසය. එම මාසයේ වැඩසටහන් 2ක් ඇත්නම් 1ද 2ද යන්න *
Your answer
ඔබ මීට කලින් අපගේ භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ද වී ඇත්ද? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms