Zimowisko Wędrowników - Wisła 2020
Imię i Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Pesel *
Mail *
Numer telefonu
Drużyna/miasto *
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *
Numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego *
Alergie/choroby przewlekłe (jeśli nie - Brak) *
Przyjadę *
Uwagi
Zgoda na przetwarzanie danych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, tj. operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – moich danych osobowych (identyfikacyjnych i adresowych) z wyłączeniem wizerunku, przez Związek Harcerstwa Adwentystycznego, jednostki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8, wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, nr REGON: 006233870 dla celów statutowych związanych z działalnością ww. Organizacji. Cele statutowe należy tu rozumieć jako specyficzne dla danej organizacji działania pomocowe określone w statucie ww. Kościoła, jak również działania związane z rozpowszechnianiem informacji o prowadzonej działalności i pozyskiwaniem środków na realizację tych celów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem polskim, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - L 119/1 i Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
W rozumieniu przepisów krajowych i unijnych o ochronie danych osobowych Administratorem zbiorów danych osobowych (Administratorem) jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego RP w Warszawie.
Poinformowano mnie o prawach: do żądania od Kościoła dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji.
Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kościół udzielane będą mi na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.
Niniejsza zgoda jest ograniczona terytorialnie do Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje do odwołania lub zmiany celu przetwarzania.
Oświadczam, że zrzekam się także wszelkich roszczeń, w szczególności o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu zgodnego z prawem polskim i unijnym przetwarzania moich danych osobowych przez ww. Organizację za moją dobrowolną zgodą.
Zgadzam się na przetwarzanie danych *
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Związek Harcerstwa Adwentystycznego, jednostkę Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8, wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, nr REGON: 006233870 dla celów promocyjnych projektu: zimowiska dla wędrowników.

1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności artykuły w prasie drukowanej i w Internecie (portale internetowe, media społecznościowe –w tym przypadku oprócz artykułów m.in. posty, fotogalerie) oraz emisję materiału promocyjnego w radiu, TV itp. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne, niezgodne z „netykietą” lub niemoralne.
2. Moja zgoda jest dobrowolna i odwoływalna. Moja zgoda nie jest ograniczona terytorialnie ani czasowo.
3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu używania i rozpowszechniania mojego wizerunku przez ww. Kościoła.
4. Oświadczam, że udostępnienie mojego wizerunku na rzecz ww. Kościoła nie jest związane i nie wchodzi w zakres moich obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
5. Podstawą prawną niniejszego oświadczenia jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
Zgadzam się na przetwarzanie wizerunku *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy