แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565
คำชี้แจง     กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ (กรณีผู้รับบริการเป็นเด็กให้ผู้ปกครองเป็นคนตอบ)
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ *
5. ประเภทการใช้บริการ (กรณีใช้บริการมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกเพียง 1 ประเภทที่ต้องการให้ความเห็น) *
ส่วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการ
คำชี้แจง : ในการรับบริการในครั้งนี้ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสิชลเพียงใด ให้ท่านเลือกช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน โดยเรียงระดับจากความพึงพอใจน้อยที่สุดถึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามลำดับ
1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย
3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก
5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
2.1 ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1)การบอก อธิบาย ชี้แจง ติดประกาศ หรือแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
2)การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือประกาศไว้
3)ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ไม่เลือกปฏิบัติ หรือมีความเสมอภาคการให้บริการ
4)ความสะดวก รวดเร็วการให้บริการ
5)การให้คำแนะนำเพื่อการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง เมื่อกลับบ้าน
2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากทีสุด (5)
1)เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาท
2)เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3)เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
4)เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากทีสุด (5)
1)มีป้าย/สัญลักษณ์/มีการประชาสัมพันธ์การบริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2)สถานให้บริการมีความสะอาด
3)อุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการที่เพียงพอ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เตียงนอน เป็นต้น
4)ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการบริการ เช่น กล่องรับความเห็น จุดรับข้อร้องเรียน
5)สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ห้องสุขา นำ้ดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ เป็นต้น
2.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวม *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1)ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ (รักษาหาย หรือ อาการเจ็บป่วยดีขึ้น)
2)ได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพ
2.5 ความพึงพอใจต่อจุดรวมบริการ
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1) ความพึงพอใจต่อแผนกเอกซเรย์ (ถ้าไม่ได้ใช้บริการแผนกนี้ให้ข้ามไปตอบข้อต่อไป)
ความพึงพอใจต่อแผนกจ่ายเงิน
ความพึงพอใจต่อแผนกจ่ายยา
Clear selection
ส่วนที่ 3 สิ่งที่ไม่พึงพอใจจากการรับบริการในครั้งนี้ (ถ้ามี โปรดระบุ จะขอบคุณ)
ส่วนที่ 4 ข้อชื่นชม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy