แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สำหรับผู้ป่วยใน)โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ (กรณีผู้รับบริการเป็นเด็กให้ผู้ปกครองเป็นคนตอบ)
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. วันรับบริการในครั้งนี้ *
5. อาชีพ *
6. ประเภทการใช้บริการ (กรณีใช้บริการมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกเพียง 1 ประเภทที่ต้องการให้ความเห็น) *
ส่วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการ
คำชี้แจง : ในการรับบริการในครั้งนี้ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสิชลเพียงใด ให้ท่านเลือกช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน โดยเรียงระดับจากความพึงพอใจน้อยที่สุดถึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามลำดับ
2.1 ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1)การบอก อธิบาย ชี้แจง ติดประกาศ หรือแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
2)การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือประกาศไว้
3)ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ไม่เลือกปฏิบัติ หรือมีความเสมอภาคการให้บริการ
4)ความสะดวก รวดเร็วการให้บริการ
5)ขั้นตอนบริการเป็นไปตามที่คาดหวัง
2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากทีสุด (5)
1)เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาท
2)เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3)เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
4)เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากทีสุด (5)
1)มีป้าย/สัญลักษณ์/มีการประชาสัมพันธ์การบริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2)สถานให้บริการมีความสะอาด
3)อุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการที่เพียงพอ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เตียงนอน เป็นต้น
4)ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการบริการ เช่น กล่องรับความเห็น จุดรับข้อร้องเรียน
5)สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ห้องสุขา นำ้ดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ เป็นต้น
6)การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ข้อมูล เช่น ห้องสุขา นำ้ดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ เป็นต้น
2.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวม *
พอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1)ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2)ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
3)ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 เรื่องที่ไม่พึงพอใจจากการรับบริการในครั้งนี้
*
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
1.
Your answer
2.
Your answer
3.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms