แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My office) พ.ศ. 2563 สพม. เขต 13
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) เพื่อนำไปพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2563 สพม. เขต 13 ให้มีประสิทธิภาพ
แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 = ดีมาก ระดับ 4 = ดี ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = น้อย และระดับ 1 = น้อยมาก
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13. Report Abuse