แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
คำชี้แจง 1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป
และประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ด้านการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
2. แบบประเมินจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับไม่มีผลได้ ผลเสียต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด ข้อมูลจะถูก
นำไปวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม จึงขอความกรุณาจากทุกท่านให้ข้อมูลตามแบบประเมิน
ตามความเป็นจริงที่สุด
3. แบบประเมินประกอบด้วยคำถาม 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่
ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล *
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ระดับความพึงพอใจ (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
การบริหารงานด้านวิชาการ *
โปรดเลืกระดับความพึงพอใจในการบริหารงานด้านวิชาการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5
4
3
2
1
1. การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. การวางแผน การอบรม พัฒนาครูให้ตรงกับความต้องการของครู
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
4. การช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้
5. การนิเทศการศึกษา
6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
7. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
8. การส่งเสริมและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือในการวัดประเมินผล
9. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
10. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การบริหารงานด้านงบประมาณ *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการบริหารงานด้านงบประมาณ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5
4
3
2
1
1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
2. การเบิก-จ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ
3. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
4. การอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาตามที่ได้รับจัดสรร
5. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
6. การช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน-ด้านบัญชี-ด้านพัสดุ ของสถานศึกษา
7. การควบคุมบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
10. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5
4
3
2
1
1. การวางแผนอัตรากำลัง
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เช่น ความดีความชอบ เครื่องราชฯ การเลื่อนตำแหน่ง ระดับให้สูงขึ้น
4. การขออนุมัติไปราชการ/อนุญาตไปต่างประเทศ
5. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและการจัดทำทะเบียนประวัติ
7. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
9. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
10. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5
4
3
2
1
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (e-Office)
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา
4. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
5. การประชาสัมพันธ์องค์กร / โครงสร้างขององค์กร
6. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
7. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
9. การกำหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
10. การดำเนินงานธุรการ
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1. อาคารสถานที่ มีการติดป้ายแสดงแผนผังกลุ่ม/ฝ่าย ห้องประชุมห้องน้ำ ได้อย่างชัดเจน
2. อาคารสถานที่ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม
3. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะเพียงพอไว้บริการ
4. มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอตามภาระหน้าที่
5. มีห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดประชุม
6. มีสถานที่จอดรถเพียงพอไว้บริการและปลอดภัย
7. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานฯ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
8. ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ ครอบคลุม และทันสมัยต่อความต้องการของผู้รับบริการ
9. เว็บไซต์ของสำนักงานเขตฯ มีความเป็นสากลและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
10. มีช่องทางต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่นกระดานข่าว, E-mail, Chat Online สื่อ ICT
11. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
12. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น
13. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
14. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
15. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
16. มีน้ำเย็น เครื่องดื่มไว้บริการตัวเอง
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service