อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS) ด้วยเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ ::>5 มากที่สุด ::>4 มาก ::>3 ปานกลาง ::> 2 น้อย ::> 1 น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป *
เพศ
อายุ *
การศึกษา *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ ด้านวิทยากร *
ด้านวิทยากร 1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร *
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. อาหาร มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านความรู้ความเข้าใจ *
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านความรู้ความเข้าใจ *
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy