แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลที่ได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของฝ่เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ จึงขอให้ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับสภาพการใช้บริการ และความผูกพัน ของท่านมากที่สุด
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความผูกพันของผู้ใช้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตอนที่ 3 ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. ประเภทผู้รับบริการ *
3. สังกัด *
4. ท่านได้ใช้บริการของกลุ่มงานใด *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms