زمان دریافت ایده به پایان رسیده و در حال حاضر نظرسنجی اصلی در جریانه. از اینجا می‌تونین تو نظرسنجی شرکت کنین: http://goo.gl/forms/jKnecMX3y0