ฟอร์มขอใช้ข้อมูลจราจรเพื่อการศึกษาและวิจัย

Traffy สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจนำข้อมูลจราจรไปวิเคราห์และวิจัย สามารถขอข้อมูลได้

เงื่อนไข
1. ไม่ส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สาม
2. ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ยกเว้นขออนุญาติเป็นกรณีพิเศษ)
3. ยินดีเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซด์ของ Traffy
4. ยินดีอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในรายงานและผลงานตีพิมพ์

  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้

  เพื่อใช้ในการติดต่อและติดตามผลกระทบจากการนำข้อมูลจราจรไปใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question