แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินนี้ตอบตามความเป็นจริง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question