Radni odnosi, samoprocjena znanja
Poštovani,

Kviz pitanja iz oblasti Radni odnosi sačinjena su u cilju samoprocjene ili nadogradnje već postojećeg znanja. Sadržaj kviza nudi pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i isti je sačinjen iz raznih izvora. Rezultati koje postignete u radu nemaju nikavu pravnu vrijednost. Ovaj dio naše web stranice služi samo kao pomoć kandidatima za unapređenje znanja iz predmetne oblasti i predstavlja dio Uvodnog programa obuke za rad u organima državne službe
https://www.adsfbih.gov.ba/Content/DownloadAttachment?id=74f8b055-4c70-4a39-a668-49ced849e744

Pitanja iz kviza nisu pitanja iz Baze podataka ADSFBIH iz koje se elektronski generišu testovi za polaganje Ispita općeg znanja.

Želimo Vam dosta uspjeha u učenju!
1. Izvori radnog prava, prema tome ko ih donosi se dijele: *
0 points
2. Bitni elementi radnog odnosa su: *
0 points
3. Subordinacija podrazumjeva: *
0 points
4. Prosječno sedmično puno radno vrijeme radnika je: *
0 points
5. Otkazni rok kada zaposleni otkazuje ugovor o radu ne može biti kraći od: *
0 points
6. Poslodavac može samostalno izmjeniti uslove utvrđene ugovorom o radu. *
0 points
8. Vrste zaštite prava iz radnog odnosa su: *
0 points
9. Sudska zaštita se ostvaruje pred redovnim sudovima u parničnom postupku:
0 points
10. Stvarno nadležni sudovi za rješavanje radnih sporova su: *
0 points
11. Organizacijski razlozi zbog kojih poslodavac može otkazati ugovor o radu su: *
0 points
12. Rok za zaštitu prava iz radnog odnosa kod poslodavca je: *
0 points
13. Zaštita prava iz radnog odnosa pred nadležnim sudom uslovljena je prethodnim zahtjevom poslodavcu za ostvarenje povrijeđenog prava, izuzev kod naknade štete ili drugih novčanih potraživanja. *
0 points
14. Pravilnik o radu dužan je donijeti poslodavac koji zapošljava više od: *
0 points
15. Vrste kolektivnih ugovora su: *
0 points
16. Rukovodeći državni službenici su: *
0 points
17.Imenovanje na mjesto savjetnika se može preinačiti u položaj državnog službenika: *
0 points
18. Uslovi koje moraju ispunjavati savjetnici moraju biti identični uslovima za prijem: *
0 points
19. Komisija za izbor državnog službenika sastoji se od: *
0 points
20. Državnog službenika sa liste uspješnih kandidata, i uz prethodno pribavljeno mišljenje ADS FBiH, postavlja: *
0 points
21. Izvori radnog prava su: *
0 points
22. Princip in favorem laboratoris podrazumjeva: *
0 points
23. Bitni elementi radnog odnosu sa: *
0 points
24. Radni odnos zasniva se: *
0 points
25. Najniža plaća se utvrđuje: *
0 points
26. Teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz u sporu zbog otkaza ugovora o radu je na: *
0 points
27. Poslodavac može samostalno izmjeniti uslove utvrđene ugovorom o radu *
0 points
28. Vremenski periodi isplate plaće su do: *
0 points
29. Poslovno uslovljen redovan otkaz zasniva se: *
0 points
30. Radno-pravni odnos državnih službenika uspostavlja se: *
0 points
31. Ekonomski razlozi zbog kojih poslodavac može otkazati ugovor o radu su: *
0 points
32. Zaštita prava iz radnog odnosa ostvaruje se: *
0 points
33. Inspekcija rada može naložiti poslodavcu upravnu mjeru uspostavljanja radno-pravnog odnosa radniku kojem je odlukom poslodavca utvrđen prestanak radnog odnosa: *
0 points
34. Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove za svoj rad i upravljanje odgovara: *
0 points
35. Unaprjeđenje rukovodećeg državnog službenika na više radno mjesto vrši se: *
0 points
36. Pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana ima zaposlenik koji ima: *
0 points
37. Rad državnog službenika ocjenjuje rukovodilac organa državne službe: *
0 points
38. Polaznu osnovu za obračun plate za sve državne službenike u FBiH utvrđuje: *
0 points
39. Ko izriče disciplinske mjere državnom službeniku? *
0 points
40. Državni službenik koji je preventivno suspendovan za vrijeme trajanja suspenzije prima platu u iznosu: *
0 points
41. Viši stručni saradnik obavlja: *
0 points
42. Godišnji odmor za državnog službenika po svim osnovama ne može trajati duže od: *
0 points
43. Period probnog rada državnog službenika traje ukupno: *
0 points
44. Interni premještaj sa radnog mjesta državnog službenika na slično radno mjesto u istom organu državne službe može biti: *
0 points
45. Disciplinski postupak protiv namještenika zbog povrede službene dužnosti pokreće se: *
0 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service