แบบสอบถามความสนใจศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กายวิภาคศาสตร์ เพื่อการสอนและการวิจัย (Anatomy for Teaching and Research)
คำชี้แจง: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะสำรวจ ความสนใจ และความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร กายวิภาคศาสตร์ เพื่อการสอนและการวิจัย ในระดับ ประกาศนียบัตร และระดับปริญญาโท/เอก
หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้าน มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ คัพภะวิทยา และการประยุกต์ เพื่อให้สามารถสอนนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการทำวิจัย

หากท่านต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตร กายวิภาคศาสตร์ เพื่อการสอนและการวิจัย สามารถติดต่อได้ที่
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://med.swu.ac.th/anatomy
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy