Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Email address *
Δήλωση απορρήτου
Δήλωση Απορρήτου
Το ΤΕΕ, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που χορηγείτε με την παρούσα και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, το Ν. 4624/2019 και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»).

Δεδομένα που συλλέγουμε
Όταν υποβάλλετε αίτηση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγησή σας ως υποψήφιο μέλος στις νέες Μόνιμες Επιτροπές που πρόκειται να συγκροτήσει το ΤΕΕ (πχ αριθμός μητρώου ΤΕΕ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, email, οδός, αριθμός, πόλη, τηλέφωνα επικοινωνίας, ειδικότητα, εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, κλπ.). Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία, έχουν συλλεγεί κατά την εγγραφή σας ως μέλους του ΤΕΕ, ενώ κάποια άλλα στοιχεία όπως πχ η προτίμησή σας για παροχή εθελοντικής ή μη εργασίας συλλέγονται για πρώτη φορά με την παρούσα αίτηση.

Σκοποί επεξεργασίας και νόμιμη βάση
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας αξιολογήσουμε ως υποψήφιο μέλος στις νέες Μόνιμες Επιτροπές που πρόκειται να συγκροτήσει το ΤΕΕ, με δεδομένης της πρόσφατης πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος της Διοικούσας Επιτροπής. Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.

Τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε με την παρούσα αίτηση, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και τηρούνται από το ΤΕΕ σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας, μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που δεν επιλεγείτε ως μέλος στις νέες Μόνιμες Επιτροπές τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγήσατε με την παρούσα αίτηση, θα διαγραφούν μετά το πέρας της αξιολόγησης. Αντίθετα, σε περίπτωση που επιλεγείτε ως μέλος στις νέες Μόνιμες Επιτροπές τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγήσατε με την παρούσα αίτηση, θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της θητείας σας και τη συγκρότηση νέων Μόνιμων Επιτροπών, εκτός εάν άλλως απαιτείται για λόγους συμμόρφωσής μας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις του ΤΕΕ.

Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής των δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ (ζ) το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να αποστείλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΤΕΕ στο email dpo@central.tee.gr, ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. : 2103611 236.
Συναίνεση για την επεξεργασία των στοιχείων σας από το ΤΕΕ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy