แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สสวท. ปี 2562
กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับคำตอบของท่าน ในข้อที่ท่านใช้บริการของ สสวท. เท่านั้น เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ
คำตอบของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยและจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการประมวลผลทางสถิติเท่านั้น

ขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้
ส่วนที่ 1 การใช้บริการ สสวท.
กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับการใช้บริการ สสวท. ของท่าน
1. ท่านเคยใช้บริการจาก สสวท. ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
2. ความถี่ในการใช้บริการ สสวท. ในด้านต่างๆ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 - 5 ครั้ง
5 ครั้งขึ้นไป
การให้ทุนการศึกษา
เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งจัดโดย สสวท.
เข้าร่วมกิจกรรม / การถ่ายทอดความรู้ / การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานที่ สสวท. จัดขึ้น
หนังสือเรียน
หลักสูตรการเรียนการสอน / คู่มือครู
โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook / Line / Twitter
ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ www.ipst.ac.th / https://learningspace.ipst.ac.th
นิตยสาร สสวท.
Clear selection
3. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สสวท. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
4. ท่านต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สสวท. จากช่องทางใดบ้าง (3 อันดับแรก)
ด้วยตนเอง
โทรศัพท์
จดหมายแจ้งเวียน
Email
Website
Facebook
Line
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse