แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตกทอดทางมรดก และการโอนที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบเกี่ยวกับการการจัดซื้อที่ดินคืน
แบบรับฟังความคิดเห็นนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากการบังคับใช้ (ร่าง) กฎกระทรวงฯ และ (ร่าง) ระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปตามนัยมาตรา 6 และมาตรา 8 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก่อนตราขึ้นเพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อเท็จจริง
(1.1) สถานะของผู้ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น *
(1.1.1) ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. หรือไม่ สังกัดใด *
(1.1.2) ท่านเป็นบุคคลใดดังต่อไปนี้ *
(1.2) อายุ *
(1.3) ระดับรายได้ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy