แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของหน่วยงานสังกัดของเทศบาลเมืองบ้านบึง
คำชี้แจง
1.แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ จะนำไปประมวลในภาพรวม และนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
2.กรุณาใส่ ✔ ในช่องที่เลือก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ส่วนที่ 2 หน่วยงานและเรื่องที่ขอรับบริการ
สำนักปลัด
กองการศึกษา
Clear selection
กองคลัง
Clear selection
กองช่าง
Clear selection
กองสาธารณสุขฯ
Clear selection
กองสวัสดิการฯ
Clear selection
กองวิชาการฯ
Clear selection
การบริการอื่นๆ(ระบุ)
กอง
เรื่อง
ส่วนที่3
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ส่วนที่ 4
ท่านคิดว่า เทศบาลเมืองบ้านบึงควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy