แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริง หรือที่ตรงกับความคิดเห็น หรือที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

* จำเป็น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม*
๑.๑ สถานะ
๑.๒ ท่านติดต่อขอรับบริการช่องทางใดมากที่สุด
๑.๓ ติดต่อเรื่อง
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ขอดูและ / หรือขอรับบริการ
(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
๑. ด้านข้อมูลข่าวสาร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๑.๑ ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๑.๒ ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑.๓ ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ด้านกระบวนการในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๒.๑ ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม และชัดเจน
๒.๒ การให้บริการข้อมูลข่าวสารมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาให้บริการ
๒.๓ ระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๓.๑ มีสถานที่สำหรับติดต่อ
๓.๒ สถานที่ให้บริการมีความสะดวกสบาย สะอาด สวยงาม และเรียบร้อย (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสพนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
๓.๓ มีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
๓.๔ มีข้อมูล / เว็บไซต์ / แบบฟอร์มเอกสาร / ช่วยติดต่อการให้บริการ
๔. ด้านเจ้าหน้าที่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๔.๑ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล
๔.๒ ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงามปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดเด่น
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms