แบบสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ดำเนินการเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความต้องการที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ประกาศของคณะกรรมการ และหนังสือเวียนต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms