แบบขอใช้บริการศูนย์การเรียนรู้

เพื่อบันทึกการขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรภายใน 3326
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  :
  This is a required question
  This is a required question

  ระเบียบปฏิบัติ

  ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้