แบบสอบถามเพื่อการวิจัยการแก้ไขการออกกลางคัน (ผู้บริหาร และครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา)
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขการออกกลางคัน ด้วยระบบซอฟต์แวร์การบริหารอาชีวศึกษา (EDR System) สำหรับผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้มี 5 ตอน คือ
-ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
-ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา
-ตอนที่ 3 การใช้งานระบบซอฟต์แวร์การบริหารอาชีวศึกษา (EDR System)
-ตอนที่ 4 การนำระบบซอฟต์แวร์การบริหารอาชีวศึกษา (EDR System) มาช่วยในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
-ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการออกกลางคันและแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของผู้เรียน
2. การตอบแบบสอบถามนี้ ท่านสามารถตอบได้ง่ายและรวดเร็ว โปรดให้คำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่านมากที่สุดในทุกๆ
3. การตอบแบบสอบถามนี้ท่านไม่ต้องลงชื่อของท่านในส่วนใดๆ ของแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยจะได้ นำข้อมูลที่ท่านสละเวลากรอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการวิจัยเท่านั้น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Engineering, RMUTT.(Thailand). Report Abuse - Terms of Service