แบบประเมินโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพ(เต้นแอโรบิค)
ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management  for Local Development : SBMLD) โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ
สถานะ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ(เต้นแอโรบิค) *
1. กิจกรรมมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชน
*
2. สถานที่มีความเหมาะสม
*
3. มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
*
4. มีสื่อและอุปกรณ์สมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง
*
5. มีวิธีการถ่ายทอดความรู้และรูปแบบที่หลากหลาย
*
6. มีการปฏิบัติจริง
*
7. การจัดกิจกรรมตามโครงการมีกระบวนการวัดผลประเมินผล
*
8. การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนมีความรู้
*
9. การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ
*
10. การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy