Vergi Hukuku Online Çözümlü Test 2
www.adresegitim.com hizmetidir. ( Yunus Hoca )
Email address *
Ödeme süresinin son günü verginin vade tarihidir; yükümlüler muaccel olmuş vergilerini vade gününden önce ödeyemezler
10 points
Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle kullandıkları belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak .................. yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. Boşluğa gelecek rakam aşağıdakilerden hangisidir ?
10 points
Tahakkuk ve Tahsil zaman aşımı süresi kaç yıldır ?
10 points
Adres işletmesi Bursa yolu üzerinde bulunan vergiye tabi olmayan çiftçi Yunus'dan 250 kg Patates satın almıştır. Bu durumda düzenlenecek belge aşağıdakilerden hangisidir ?
10 points
I - Matrahta hata II- Mükerrerlik III - Vergi miktarında hata IV- Peçeleme hangisi veya hangileri vergi hatalarındandır ?
10 points
I - Re'sen tarh II - İkmalen Tarh III - İdarece Tarh IV - Beyana Dayalı Tarh . VUK 'a göre Gecikme cezası hangisi veya hangilerinde uygulanabilir ?
10 points
Zor Durum : V.U.K.’nun 17. maddesine göre zor durumda olmaları nedeniyle vergi işlemleri ile ilgili ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara yasal sürenin üç katını geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca uygun bir süre verilebilir.
10 points
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir ?
10 points
Adres işletmesi işletmesi için 20 adet sandalye almak için vergiden muaf esnaf Ahmet'e gitmiştir. Ahmet 20 adet sandalyeyi tanesi 80 TL den Adres işletmesine satmıştır. Bu durumda düzenlenecek belge aşağıdakilerden hangisidir?
10 points
Aşağıdakilerden hangisi değerleme ölçülerinden biri değildir ?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy