แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นและประมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องและศึกษาประมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยฝ่ายบริหารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
2. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโครงการฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลโดยฝ่ายบริหารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีดังนี้
4 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3 หมายถึง พึงพอใจมาก
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ขอให้ท่านคลิกเลือกตอบข้อมูลพื้นฐานตามความเป็นจริงของท่าน ดังต่อไปนี้
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
1.4 ฝ่าย *
1.5 ประสบการณ์(อายุการทำงาน) *
1.6 วุฒิการศึกษา *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ขอให้ท่านคลิกเลือกแสดงความพึงพอใจในต่อการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยฝ่ายบริหารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีทั้งสิ้น 10 รายการ ดังต่อไปนี้
รายการประเมิน *
4
3
2
1
1. วัตถุประสงค์ของการนิเทศภายในเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของครู
2. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการนิเทศภายในทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
3. กระบวนการนิเทศภายในและการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
4. สถานที่ ระยะเวลาในการนิเทศภายใน
5. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัด ประเมินผลและการนำไปใช้
6. พัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ
7. ครูมีความมั่นใจในปฏิบัติงานมากขึ้นและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กระตุ้นครูให้มีการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9. เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมากขึ้น
10. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะครูมีขวัญและกำลังใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
12. ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผลต่างๆ จะได้รับการแก้ไขจากฝ่ายบริหาร
13. พัฒนาปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
14. สะท้อนผลการบริหารจัดการศึกษาได้ตรงตามความจริง
15. เป็นกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอให้ท่านเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์นำผลไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
ข้อเสนอแนะการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms