แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยงานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนำมาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุง
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
รหัสประจำตัว *
1.1 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.2 เพศ *
1.3 ท่านเป็นผู้ปกครอง หรือเป็นนักเรียนช่วงชั้น *
1.4 ความสัมพันธ์กับนักเรียน
Clear selection
1.5 อายุ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy