PIETEIKUMS XX STARPTAUTISKAJAM VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSAM “ES DZĪVOJU PIE JŪRAS” LATVIJA, JŪRMALA, 2023.GADS            APPLICATION FOR THE XX INTERNATIONAL VISUAL ARTS COMPETITION "I LIVE BY THE SEA" LATVIA, JURMALA, 2023
LŪDZU AIZPILDIET PIETEIKUMU. PAR KATRU DARBU IESNIEDZAMS ATSEVIŠĶS PIETEIKUMS. INFORMĀCIJAI PIETEIKUMĀ JĀBŪT VIENĀDAI AR INFORMĀCIJU MĀKSLAS DARBAM PIEVIENOTAJĀ VIZĪTKARTĒ. PIETEIKUMUS PIEŅEM LĪDZ 2023.GADA 20.MARTAM. Please fill out the application.
ONE APPLICATION MUST BE SUBMITTED FOR EACH ARTWORK. THIS INFORMATION ON THE APPLICATION SHOULD BE THE SAME AS THE INFORMATION ON THE ATTACHED INFORMATION CARD FOR THE ARTIST. ACCEPTANCE OF APPLICATIONS UNTIL March 20, 2023.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
DALĪBNIEKA PĀRSTĀVĒTĀ VALSTS
COUNTRY REPRESENTED BY THE PARTICIPANT
*
AUTORA VĀRDS/AUTHOR NAME *
AUTORA UZVĀRDS/AUTHOR SURNAME *
MĀKSLAS DARBA NOSAUKUMS/ TITLE OF ARTWORK *
TEHNIKA/ TECHNIQUE *
Required
VECUMA KATEGORIJA/ AGE CATEGORY *
Required
VECUMS (pilni gadi 2023.gada 20.martā)/AGE
*
ATZĪMĒJIET, JA ATTIECINĀMS/ MARK IF APPLICABLE
Pārstāvētās iestādes nosaukums (skola)/ educational institution
Skolas adrese/ School address
PEDAGOGA/LIKUMĪGĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS, UZVĀRDS/ NAME, SURNAME OF TEACHER/LEGAL REPRESENTATIVE
*
Apliecinājums par autortiesībām/ Copyright statement
1) Piesakot darbu konkursam, dalībnieks vienlaicīgi apliecina, ka konkursam pieteiktais darba saturs  ir oriģināldarbs – nav pārkopēts no citu autoru radītiem darbiem bez viņu piekrišanas. Dalībnieks apliecina, ka saturs nepārkāpj trešo personu tiesības.
2) Konkursa organizatori neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem konfliktiem starp personām, kuras apstrīd autortiesības.
3) Piesakot darbu konkursam, dalībnieks bez atlīdzības piešķir konkursa organizatoriem neatsaucamas un teritoriāli neierobežotas darba mantiskās autortiesības, tajā skaitā tiesības darbu izstādīt izstādēs, publicēt, izplatīt, publiskot, izmanot konkursa publicitātei, tajā skaitā interneta vidē un izdales materiālos.
4) Konkursa dalībniekam saglabājas autora personiskās autortiesības, tai skaitā tiesības uz vārdu, kā arī īpašuma tiesības uz darbu. Konkursa organizatoriem izmantojot konkursa darbu jebkurā formā, konkursa dalībnieku vārds tiks minēts.
1) When submitting a work to the competition, the participant at the same time confirms that the content of the work submitted to the competition is an original work - not copied from works created by other authors without their consent. The participant confirms that the content does not violate the rights of third parties. 2) Contest organizers do not assume any responsibility for possible conflicts between persons who dispute copyright. 3) By submitting a work to the contest, the participant grants the contest organizers irrevocable and territorially unlimited property copyright of the work, including the right to exhibit the work in exhibitions, publish, distribute, publicize, using the contest's publicity, including in the Internet environment and handouts, free of charge. 4) The contestant retains the personal copyright of the author, including the right to the name, as well as the property right to the work. Contest organizers will mention the name of the contestants when using the contest work in any form.
Pieteikuma iesniegšanas datums/ Application submission date *
MM
/
DD
/
YYYY
IESNIEDZĒJA/KONTAKTPERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS/ SUBMITTER/CONTACT PERSON NAME, SURNAME *
KONTAKTPERSONAS e-pasts/email of the CONTACT PERSON *
Kontakpersonas telefons/ Phone number of the contact person *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy