สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชาฝึกงาน (On-the-job Training) หลักสูตร AT-AE
นักศึกษา 1 คนทำเพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยตอบทุกคำตอบให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ค่าของระดับเกณฑ์การให้คะแนนหมายถึงดังต่อไปนี้
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด

เพศ *
ปีการศึกษา *
ภาคการศึกษา *
ชื่อสถานประกอบการ *
สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ *
ชื่อหน่วยงานหรือฝ่ายในสถานประกอบการ *
๑. ความคิดเห็นที่สถานประกอบการปฏิบัติต่อนักศึกษา
๑.๑ มีการอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับระบบงาน นโยบาย และวิธีการของสถานประกอบการ *
๑.๒ ให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่นักศึกษาฝึกงาน *
๑.๓ มอบหมายงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียน *
๑.๔ มอบหมายงานที่ได้รับความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ *
๑.๕ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน *
๑.๖ มีอัธยาศัยไมตรีต่อนักศึกษาฝึกงาน *
๒. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ
๒.๑ มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม *
๒.๒ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานที่ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน *
๒.๓ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีขั้นตอนบังคับบัญชาที่ชัดเจน *
๒.๔ มีปริมาณงานและจำนวนพนักงานในสัดส่วนที่เหมาะสมในภาพรวม *
๓. ความคิดเห็นต่อสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากสถานประกอบการ
๓.๑ ช่วยให้มีประสบการณ์การทำงานจริงในสาขาที่เรียน *
๓.๒ มีการประยุกต์ใช้วิชาความรู้ในสาขาที่เรียนกับการทำงาน *
๓.๓ สร้างโอกาสในการหางานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา *
๓.๔ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงาน *
๓.๕ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้นจากประสบการณ์การทำงาน *
๓.๖ ช่วยให้รู้ถึงความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการเลือกสายงานอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง *
๓.๗ สร้างศักยภาพให้กับตนเองโดยนำความรู้จากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในชั้นเรียน *
๓.๘ มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารในการทำงาน *
๓.๙ สร้างประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน *
๓.๑๐ ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา *
๓.๑๑ นำข้อบกพร่องของตนเองมาปรับปรุงให้ดีขึ้น *
๔. ประเมินสถานประกอบการ
ให้คะแนนสถานประกอบการที่ตนได้เข้าร่วมฝึกงาน โดยพิจารณาในภาพรวมหรือเปรียบเทียบกับข้อมูลการฝึกงานในสถานประกอบการอื่นๆ เพื่อจะนำมาจัดลำดับความน่าสนใจต่อสถานประกอบการ ให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป
ลำดับคะแนน *
๕. การพัฒนาศักยภาพของตนเองภายหลังการเรียนวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
๕.๑ ทักษะการติดต่อสื่อสาร *
๕.๒ การทำงานร่วมกับผู้อื่น *
๕.๓ การตัดสินใจในการทำงานต่างๆ *
๕.๔ ความรับผิดชอบต่องาน *
๕.๕ การตรงต่อเวลา *
๕.๖ ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ *
๕.๗ ความถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วนของงาน *
๕.๘ การแต่งกายในชุดนักศึกษา *
๕.๙ การมีเป้าหมายในการเรียน ตั้งใจเรียน *
๕.๑๐ ความมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น *
๕.๑๑ ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น *
๕.๑๒ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น *
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service