แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562
คำชี้แจง :
1. แบบสำรวจฯ ฉบับดังกล่าวนี้ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ได้จัดทำเพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของแต่ละรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 เพื่อการนำข้อมูลไปในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่านแต่อย่างใด
3. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1)ข้อมูลเบื้องต้น 2)แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3) แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามในการดำเนินการตอบจนแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สุมินตรา จูมตะคุ (งานประเมินการสอน) สถานพัฒนาคณาจารย์ Tel. 4659
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse