แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ภาคเรียนที่ 2/2560
โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
คณะ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ
1.ด้านการประชาสัมพันธ์
1.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันภาษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 การประชาสัมพันธ์ Facebook *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ด้านวิทยากร
2.1 ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 เนื้อหาเอกสารประกอบการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 การใช้สื่อในการอบรมมีประสิทธิภาพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ด้านเนื้อหาของซอฟแวร์
3.1 เนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 บทเรียน English Discoveries มีความน่าสนใจและมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 บทเรียน English Discoveries ช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 วิธีการเข้าใช้งานบทเรียน English Discoveries เข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ด้านการดำเนินงาน
4.1 สถานที่จัดอบรมสะอาดและเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ด้านความรู้ความเข้าใจ
5.1 ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมการอบรมการใช้ซอฟแวร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.2 ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมการอบรมการใช้ซอฟแวร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.3 ประโยชน์/ข้อดีที่ได้รับจากการอบรมการใช้ซอฟแวร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ด้านการนำความรู้ไปใช้
6.1 สามารถใช้ซอฟแวร์เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ที่อบรมให้ผู้อื่นได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.3 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการเรียนได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
3.1ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมมากน้อยอย่างไร *
Your answer
3.2 ปัญหา/ อุปสรรคในการอบรม *
Your answer
3.3 ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งต่อไป *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms