แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรูปแบบ/ลักษณะการให้บริการที่ต้องการ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรูปแบบ/ลักษณะการให้บริการที่ต้องการจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
ประเภทผู้รับบริการ *
หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำชี้แจง  โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่านที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ด้านการบริหารจัดการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเหมาะสมของจำนวนเอกสารและวาระการประชุม
2. ความถูกต้องและความรวดเร็วในการจัดทำมติการประชุม/รายงานการประชุม
3. การให้คำแนะนำ การสืบค้นข้อมูล และการตอบประเด็นข้อซักถาม
4. การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. การประสานงาน/บริการ/การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
6. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการประชุมโดยภาพรวม
7. ความพึงพอใจในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภามหาวิทยาลัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย
2. จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจ ถูกต้อง ทันสมัย
3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภามหาวิทยาลัย
4. การดำเนินการเวียนแจ้งเอกสารทางระบบ e-Document ได้รวดเร็วทันเวลา
5. การจัดส่งมติการประชุมให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
6. ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy