แบบสอบถามความพึงพอใจ ทต.บ้านบาก
Email address *
สถานภาพของผู้มารับบริการ *
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน *
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ *
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ *
ความเร็วในการให้บริการ *
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คําแนะนําได้ เป็นต้น *
อายุ *
ความเต็ม และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ *
การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
เพศ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy