แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมศึกษา

ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question