แบบสำรวจ ปัญหาและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
คำชี้แจง
แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสำรวจข้อมูล และจัดทำเป็นฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ 5 ด้าน จำนวน 24 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ 5 ด้าน จำนวน 25 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคำถามปลายเปิด
ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse