Cachela de San Xoan 23/06/2024
CONCELLO DE CERCEDA

Solicitude para realizar a cachela de San Xoan
Email *
DATOS DO PROMOTOR

1º Apelido

*
2º Apelido
*
Nome
*
DNI/NIF
*
C.P.
*
Teléfonos
*
No caso de  actuar en representación de alguén, apelidos e nome ou razón social represntada
EXPÓN, que proxecta a celebración do San Xoán cunha cachela, o 23 de xuño
Lugar e parroquia da cachela
*

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE CERCEDA, con dirección en AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - CERCEDA (A CORUÑA); alcadia@cerceda.es.

1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CERCEDA é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en alcadia@cerceda.es.

2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade promocionada descrita na solicitude á que se inscribe, así como a xestión administrativa derivada da mesma.

O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de inscribirlle na actividade solicitada ó CONCELLO DE CERCEDA.

Uso de fotografías: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que nos autorizase para utilizar as súas fotografías no noso Facebook e/ou páxina web. Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que quere darnos.

Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos e en calquera caso, mentres non houbera transcorrido o prazo de prescripción de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

3.- lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo seu consentimento que nos outorga coa marca de “Lin e acepto” do formulario.

Para o uso de fotografías/vídeos, a lexitimación baséase no seu consentimento. Por iso non poderemos utilizar os seus datos persoais con eses fins, salvo que vostede marque a casa na que nos outorga o seu consentimento.

4.-destinatarios de cesións: Os datos facilitados poderán ser obxecto de cesión a terceiros para o cumprimento de funcións directamente relacionadas cós fins lexítimos do negociado de Ocio, Cultura e Deportes do Concello e, en particular, poderán ser comunicados ás seguintes entidades:

-Empresas, proveedores e entidades sen ánimo de lucro (fundacións, asociacións, ONG´s…) colaboradoras do CONCELLO DE CERCEDA directamente relacionadas coa prestación dos servizos propios deste Concello.

Empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo para o que se lle contratou.

Concellos distintos do CONCELLO DE CERCEDA, Administración Pública Autonómica, Sergas ou calquera organismo público directamente relacionado coa Aministración Pública Local.


Forzas e corpos de seguridade do Estado, policía local, servizos de emerxencia, servizos sociais, servizos de saúde e benestar coa finalidade de prestar unha atención integral ós usuarios.

Órganos xuridiccionáis, en orde a manter unha cooperación e coordinación axeitada coa Administración de Xustiza


5.- dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.

CONCELLO DE CERCEDA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en alcadia@cerceda.es, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de datos, a través das seguintes vías:

Sede electrónica: www.aepd.es

Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid

Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17


*
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Concello de Cerceda. Report Abuse