แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร
รหัส RP04_2560

แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร ประกอบด้วย ข้อคําถามตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9.หลัก ความเสมอภาค (Equity)

ผู้ตอบแบบประเมิน คือ บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานในองค์กร เก็บข้อมูลจากบุคลากรโดยใช้ หลักการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ

คําชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาข้อความ และใส่เครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นต่อองค์กร พยาบาลของท่านมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว และสามารถเติมข้อความเหตุการณ์ตัวอย่างเพื่อสนับสนุน ข้อคิดเห็นที่เลือก โดย

“ไม่มีเลย” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ < 50 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อ
คําถาม
“มีส่วนน้อย” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ 51 – 74 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม
“มีส่วนใหญ่” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ75 – 95 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม
“มีทั้งหมด” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ 96 – 100 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms