ПРАШАЛНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРАВОТО НА ЗАЕДНИЦИТЕ ДА УЧЕСТВУВААТ ВО КУЛТУРНИОТ ЖИВОТ

УПАТСТВО: Овој прашалник има за цел да придонесе за потребите на истражувањето и претстојниот партиципативен форум организиран од страна на Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) со поддршка на Мисијата на ОБСЕ. Целта на истражувањето е да се утврди степенот на имплементација на правата на заедниците да учествуваат во културниот живот на локално ниво, гарантиран со членот 15 од Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства.

Ќе Ви бидеме особено благодарни доколку одвоите малку од Вашето време одговарајќи го овој прашалник.

Особено сакаме да истакнеме дека истражувањето е анонимно, што значи дека добиените податоци ќе бидат поединечно обработени и ќе бидат претставени збирно за сите учесници во оценката.

На прашањата се заокружува само еден одговор. Во дополнение, Ве молиме да одговорите со запишување на бараните податоци во предвиденото место („прозорец“). Можете да пишувате колку што сакате, независно од зададениот простор. Исто така, можете да употребите дополнителен лист хартија за да ги приложите Вашите одговори доколку предвидениот простоr не Ви е доволен.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Во однос на учеството во донесувањето на одлуки
  Во однос на доделувањето на финансиски средства
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question