ПРАШАЛНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРАВОТО НА ЗАЕДНИЦИТЕ ДА УЧЕСТВУВААТ ВО КУЛТУРНИОТ ЖИВОТ
УПАТСТВО: Овој прашалник има за цел да придонесе за потребите на истражувањето и претстојниот партиципативен форум организиран од страна на Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) со поддршка на Мисијата на ОБСЕ. Целта на истражувањето е да се утврди степенот на имплементација на правата на заедниците да учествуваат во културниот живот на локално ниво, гарантиран со членот 15 од Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства.

Ќе Ви бидеме особено благодарни доколку одвоите малку од Вашето време одговарајќи го овој прашалник.

Особено сакаме да истакнеме дека истражувањето е анонимно, што значи дека добиените податоци ќе бидат поединечно обработени и ќе бидат претставени збирно за сите учесници во оценката.

На прашањата се заокружува само еден одговор. Во дополнение, Ве молиме да одговорите со запишување на бараните податоци во предвиденото место („прозорец“). Можете да пишувате колку што сакате, независно од зададениот простор. Исто така, можете да употребите дополнителен лист хартија за да ги приложите Вашите одговори доколку предвидениот простоr не Ви е доволен.
1. Име, адреса, е-меил адреса, телефон на граѓанската организација:
(доколку сакате може и да не го наведете одговорот)
2. Географски круг на делување на Вашата граѓанска организација:
3. Дали Вашата граѓанска организација вклучува во својата програма активности поврзани со културата?
3.1. Доколку да, наведете ги активностите
4. Дали Вашата граѓанска организација преземала некоја активност поврзана со културата во последните три години?
4.1. Ве молиме објаснете за каков вид активности станува збор
5.1 Со колкав процент учествувал изворот (Министерство за култура) на финансирање на Вашите културни активности во 2014 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.2 Со колкав процент учествувал изворот (Општина) на финансирање на Вашите културни активности во 2014 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.3 Со колкав процент учествувал друг извор на финансирање на Вашите културни активности во 2014 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.4 Со колкав процент учествувал изворот (Министерство за култура) на финансирање на Вашите културни активности во 2013 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.5 Со колкав процент учествувал изворот (Општина) на финансирање на Вашите културни активности во 2013 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.6 Со колкав процент учествувал друг извор на финансирање на Вашите културни активности во 2013 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.7 Со колкав процент учествувал изворот (Министерство за култура) на финансирање на Вашите културни активности во 2012 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.8 Со колкав процент учествувал изворот (Општина) на финансирање на Вашите културни активности во 2012 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.9 Со колкав процент учествувал друг извор на финансирање на Вашите културни активности во 2012 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.10 Со колкав процент учествувал изворот (Министерство за култура) на финансирање на Вашите културни активности во 2011 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.11 Со колкав процент учествувал изворот (Општина) на финансирање на Вашите културни активности во 2011 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.12 Со колкав процент учествувал друг извор на финансирање на Вашите културни активности во 2011 годинa?
(Ве молиме да наведете приближно во проценти.)
5.13 Ве молиме објаснете
6. Дали во текот на изминатите три години сте се обратиле кај државните национални и локални институции за финансирање (на пример, Министерство за култура, општински совет итд.) на Вашите културни активности?
6.1. Доколку Вашиот одговор е ДА, Ве молиме објаснете за кои извори на финансирање сте се пријавиле
7. Дали, според Вас, процесот на поднесување пријава за добивање на финансиски средства за културни активности пред државните институции на национално и локално ниво (на пример, Министерство за култура, општински совети итд.) е премногу сложен и тежок или сметате дека подготовката на пријавата (објаснување на идејата на проектот, собирање на побараната документација итд.) е доволно едноставна за Вас?
8. Дали сте задоволни со транспарентноста при распределбата на финансиските средства (со други зборови, дали однапред ги знаевте критеримуите за добивање средства, добитниците на средства беа јавно објавени итд.) ?
8.1. Ве молиме објаснете
9. Освен финансиски средства, дали за Вашите културни активности некогаш сте добиле друг вид подршка (канцеларии, простории, техничка опрема) од државните институции на национално или локално ниво (на пример, од Министерството за култура, општински совет итд.)?
9.1. Ве молиме објаснете на кое ниво, каков вид подршка и за каков вид активности
10. Дали Вашата граѓанска организација на било каков начин учествувала во консултации/составување на документи за културна политика (закони, стратешко планирање, буџетирање итд.) на локално ниво?
10.1. Ве молиме објаснете на кое ниво, вклучувајќи го и резултатот/влијанието кое сте го извршиле
11. Дали сте задоволни со учеството на Вашата заедница во целокупниот културен живот на локално ниво?
11.1. Ве молиме објаснете
12. Доколку е применливо во Вашиот случај, дали сте задоволни со придонесот кој го даваат членовите на Вашата заедница ангажирани во локални институции (на пример општински совет, комисии итн.) за зголемување на учеството на Вашата заедница во културниот живот на локално ниво?
Да
Не
Во однос на учеството во донесувањето на одлуки
Во однос на доделувањето на финансиски средства
Clear selection
12.1. Ве молиме објаснете
13. Според Вас, кои чекори треба да бидат преземени за да дојде до подобрување на ефективната партиципација (учество) на заедниците во културниот живот во Вашата општина?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy