ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχει ως σκοπό τη συμπερίληψη όσο το δυνατόν περισσότερων απόψεων και ιδεών από τους πολίτες και τους φορείς της πόλης. Οι ερωτήσεις αφορούν τις βασικές πτυχές της στρατηγικής του Δήμου και το προτεινόμενο σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης. Ο Δήμος Πειραιά στηρίζεται και επιδιώκει τη συμμετοχή εκείνων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη. Η ουσιαστική συμμετοχή σας στη διαβούλευση είναι ο καλύτερος τρόπος για την προσαρμογή της στρατηγικής του Δήμου στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της πόλης μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Όνομα φορέα (αν υπάρχει)
Your answer
Η στρατηγική της ΟΧΕ Πειραιά έχει ως προτεραιότητες τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενίσχυση τουπρασίνου, την ενεργειακή αναβάθμιση/εξοικονόμηση, την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων, την“έξυπνη πόλη”, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας/απασχόλησης, την αναβάθμιση του τουριστικούπροϊόντος του Πειραιά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την επιλογή αυτών προτεραιοτήτων; Αιτιολογήστε την απάντησή σας:
Your answer
Έχετε υπόψη σας άλλους τομείς που θα έπρεπε να επιλεχθούν ως προτεραιότητες; Αν Ναι αναφέρετε τους τομείς
Your answer
Σε ποιες από τις κατευθύνσεις που έχουν επιλεγεί ως προτεραιότητες θεωρείτε ότι πρέπει να επικεντρωθεί ο Δήμος περισσότερο;
(Ιεραρχήστε τις εν λόγω προτεραιότητες από το 1- περισσότερο σημαντική, ως το 8- λιγότερο σημαντική.)
Βιώσιμη κινητικότητα
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Ενίσχυση του πρασίνου
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Ενεργειακή αναβάθμιση/εξοικονόμηση
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Έξυπνη πόλη
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Αειφόρος διαχείριση απορριμμάτων
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Επιχειρηματικότητα/απασχόληση
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα
περισσότερο σημαντική
λιγότερο σημαντική
Η προτεραιότητα “βιώσιμη κινητικότητα” επικεντρώνεται στην ενίσχυση του περπατήματος, τουποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και της διευκόλυνσης μετακίνησης των ΑμεΑ.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας; ( Αν Ναι αναφέρετε τους άξονες)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“βιώσιμη κινητικότητα”; (Αν Ναι αναφέρετε τους άξονες)
Your answer
Η προτεραιότητα “ενίσχυση του πρασίνου” επικεντρώνεται στην ισοκατανομή του πρασίνου στηνπόλη, τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτό, την αναβάθμιση της ποιότητας του πρασίνου στο πλέγματων δρόμων και σε στοχευμένες παρεμβάσεις (πχ πάρκο ΣΕΦ, παραλιακό μέτωπο, γραμμικό πάρκο στιςγραμμές του ΟΣΕ).
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για την ενίσχυση του πρασίνου; (Αν Ναι αναφέρετε τους άξονες)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“ενίσχυση του πρασίνου”; (Αν Ναι αναφέρετε τους ζητήματα)
Your answer
Η προτεραιότητα “ενεργειακή αναβάθμιση/εξοικονόμηση” επικεντρώνεται σε σχετικέςπαρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια, τον φωτισμό των οδών και των πλατειών, τη βιοκλιματικήαναβάθμιση δημόσιων χώρων, την πιλοτική εφαρμογή “έξυπνων” μετρητών, την προώθηση τηςηλεκτροκίνησης και την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές για κοινόχρηστες καταναλώσεις.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για την ενεργειακή αναβάθμιση/εξοικονόμηση; (Αν Ναι αναφέρετε τους ζητήματα)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“ενεργειακή αναβάθμιση/εξοικονόμηση”; (Αν Ναι αναφέρετε τους ζητήματα)
Your answer
Η προτεραιότητα “αειφόρος διαχείριση απορριμμάτων” επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενόςνέου, πιο αποκεντρωμένου μοντέλου διαχείρισης με στόχο την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρωνσε μια προοπτική κοινωνίας “μηδενικών αποβλήτων”.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για την “αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων”; (Αν Ναι αναφέρετε τους αξονες)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“αειφόρος διαχείριση απορριμμάτων”; (Αν Ναι αναφέρετε τους ζητήματα)
Your answer
Η προτεραιότητα “έξυπνη πόλη” επικεντρώνεται στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τηνπροώθηση της κινητικότητας, τη διαχείριση κυκλοφοριακών και τουριστικών ροών, τη διαχείρισηενεργειακών πόρων, την αναβάθμιση δικτύων κοινωνικής προστασίας και ενδυνάμωσης των πολιτών,και την προώθηση της τοπικής οικονομίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για την “έξυπνη πόλη”; (Αν Ναι αναφέρετε τους άξονες)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“έξυπνη πόλη”; (Αν Ναι αναφέρετε τους ζητήματα)
Your answer
Η προτεραιότητα “επιχειρηματικότητα/απασχόληση” επικεντρώνεται στις ναυτιλιακές καιλιμενικές υπηρεσίες (γαλάζια οικονομία), τις μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες), τις νέες τεχνολογίες(ICT), τον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού και τη μεταποιητική δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης, υποστηρίζει ενεργητικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη νεοφυή και νεανική επιχειρηματικότητα.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για την “επιχειρηματικότητα/απασχόληση”; (Αν Ναι αναφέρετε τους άξονες)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“επιχειρηματικότητα/απασχόληση”; (Αν Ναι αναφέρετε τα ζητήματα)
Your answer
Η προτεραιότητα “αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος Πειραιά” υποστηρίζει ότι το πλέγμα τωνπροτεινόμενων παρεμβάσεων συμβάλει πολλαπλώς στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος τηςπόλης.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για την προτεραιότητα “αναβάθμιση του τουριστικούπροϊόντος Πειραιά”; ( Αν Ναι αναφέρετε τις παρεμβάσεις)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος Πειραιά”; (Αν Ναι αναφέρετε τα ζητήματα)
Your answer
Η προτεραιότητα “παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα” επικεντρώνεται στην αποτύπωση τωνευπαθών ομάδων, την ολοκληρωμένη διαχείριση σχετικών υπηρεσιών, την δικτύωση κοινωνικώνυποδομών, την κινητοποίηση του κοινωνικών δυνάμεων της πόλης και την πολυεπίπεδη ενδυνάμωσηευπαθών ομάδων.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Your answer
Θα προτείνατε επιπρόσθετους άξονες για τις παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα; (Αν Ναι αναφέρετε τους άξονες)
Your answer
Θα προτείνατε ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας“παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα”; (Αν Ναι αναφέρετε τα ζητήματα)
Your answer
Ποια είναι η γνώμη σας για το προτεινόμενο σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά; Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί;
Your answer
Ποια είναι η γενική γνώμη που διαμορφώσατε από το κείμενο διαβούλευσης της ΟΧΕ του ΔήμουΠειραιά; Αναπτύξτε γενικές ή ειδικές παρατηρήσεις που θα θέλατε να ληφθούν υπόψη.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms