แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ"Academic BDC Camp"ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ"Academic BDC Camp"ปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลกิจกรรมควบคุมนักเรียนติว GAT PAT และติว O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบ O-Net และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.การดำเนินการตามตารางควบคุมนักเรียนกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 จำนวน 6 รายวิชา ณ ห้องประชุมชินสีห์
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. เนื้อหาทันสมัยเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
3. รายวิชาเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4. รายวิชาติวเหมาะสมกับความรู้และทักษะพื้นฐานเดิมของผู้เรียน
5. วิทยากรมีความพร้อม และถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น
6. วิทยากรมีความรู้และรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่ติวเป็นอย่างดี
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด เชื่อมโยงและบูรณาการ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น
8. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
9. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
10. มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ต่อยอดในการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการครั้งต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy