แบบสำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาออนไลน์และผลกระทบของผู้ปกครองจากวิกฤติ COVID-19 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สำหรับนักศึกษา)
คำอธิบายเพิ่มเติม
- นักศึกษาปี 1 หมายถึง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
สำหรับปี 1 (นักศึกษาใหม่) ยังไม่มีรหัสนักศึกษาให้ระบุหมายเลขบัตรประชาชนแทน

- นักศึกษาปี 2 หมายถึง นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาตามวิชาเอก ในปีการศึกษา 2563
สำหรับนักศึกษาปี 2 ให้ท่านระบุวิชาเอกที่ท่านได้แจ้งความจำนงไว้ก่อนหน้านี้

- นักศึกษาปี 3 หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับการเลื่อนชั้นจากปี 2 ขั้นปี 3 ในปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาปี 4 หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับการเลื่อนชั้นจากปี 3 ขั้นปี 4 ในปีการศึกษา 2563
1. รหัสนักศึกษา/บัตรประชาชน (สำหรับนักศึกษาปี 1) *
2. ชื่อ-สกุล *
3. วิชาเอก (สำหรับนักศึกษาปี 2 ให้ระบุวิชาเอกที่ท่านเลือกไว้) *
4. ชั้นปี *
5. ท่านมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดบ้าง
ใช่
ไม่ใช่
คอมพิวเตอร์ PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์ PC ที่มีระบบปฏิบัติการต่ำกว่า Windows 8
คอมพิวเตอร์ iMac ของบริษัท Apple
Notebook ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป
Notebook ที่มีระบบปฏิบัติการต่ำกว่า Windows 8
Macbook ของบริษัท Apple
Tablet
iPad
Smart Phone Android 6.0 ขึ้นไป
Smart Phone Android ต่ำกว่า 6.0
iPhone 6 ขึ้นไป
iPhone ต่ำกว่า iPhone 6
ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ข้างต้น
6. ท่านใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบใด (นิยาม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หมายถึง ท่านสามารถดูวิดีโออย่างลื่นไหลไม่สะดุดที่ความละเอียดขั้นต่ำ 480P)
ใช่
ไม่ใช่
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง
Smart Phone หรือ Tablet ของท่านใช้แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
Free Wifi ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือต่างๆ เช่น AIS, Truemove, DTAC ตามจุดให้บริการต่างๆ
Wifi ของหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
7. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด
8. Smart Phone หรือ Tablet ที่ท่านใช้มีความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบใด
9. หากสามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้ ท่านจะเลือกการเรียนการสอนรูปแบบใด *
10. เหตุผลสำหรับนักศึกษาที่เลือกการเรียนการสอนแบบปกติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
11. เหตุผลสำหรับนักศึกษาที่เลือกการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12. หากมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นักศึกษาจะสะดวกเรียนออนไลน์สถานที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
13. ท่านมีความพร้อมที่จะเรียนในรูปแบบออนไลน์หรือไม่ *
14. ท่านรู้จักโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ โปรแกรมใดบ้าง
รู้จัก
ไม่รู้จัก
LMS
MOOCs
Google Classroom
Microsoft Team
Google Meet
Line Group
Facebook Group
15. ท่านมีระดับความเข้าใจในการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมใดบ้าง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
LMS
MOOCs
Google Classroom
Microsoft Team
Google Meet
Line Group
Facebook Group
16. ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาของท่าน *
ใช่
ไม่ใช่
บิดา
มารดา
ญาติ (ผู้ปกครอง)
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
17. บิดาของท่านประกอบอาชีพอะไร
18. มารดาของท่านประกอบอาชีพอะไร
19. ผู้ปกครองของท่านประกอบอาชีพอะไร (สำหรับผู้อาศัยกับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา)
20. ครอบครัวของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ด้านใดบ้าง
ใช่
ไม่ใช่
บิดาถูกเลิกจ้าง
บิดาถูกลดเงินเดือน
บิดาถูกพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน
มารดาถูกเลิกจ้าง
มารดาถูกลดเงินเดือน
มารดาถูกพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน
ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากขาดรายได้
21. ผู้ปกครองของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิต 19 ด้านใดบ้าง (สำหรับผู้อาศัยกับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา)
ใช่
ไม่ใช่
ผู้ปกครองถูกเลิกจ้าง
ผู้ปกครองถูกลดเงินเดือน
ผู้ปกครองถูกพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน
ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากขาดรายได้
22. ท่านคิดว่า สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบใด (เหมาจ่ายเทอมละ 13,000 บาท) *
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.