ลงทะเบียนประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยประจำเดือน พ.ค.62

** หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารที่หน้าห้องประชุมราคา 950 บาทต่อท่าน **