ข้อสอบปลายภาครายวิชาเทคโนโลยี 1ภาคเรียนที่ 1 (ออนไลน์ ชุดที่ 2)
คำชี้แจง 1. ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ จำนวน 20 คะแนน เวลา 50 นาที
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียน ข้อ 7,8,9,10
3. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย
12. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ *
1 point
4. ขั้นตอนใดของการจัดการสารสนเทศต้องใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งหรือเครื่องกราดตรวจ *
1 point
5. การทำสำเนามีประโยชน์อย่างไร *
1 point
11. ข้อใดสรุปลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง *
1 point
ชื่อ - สกุล *
Your answer
14. ข้อใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต *
1 point
7. การหาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เพื่อนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงตรงกับขั้นตอนใด
1 point
15. การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร *
1 point
13. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีประโยชน์ในการนำทางมากที่สุด *
1 point
20. ถ้าต้องการจัดการฐานข้อมูลประวัตินักเรียนในโรงเรียนให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย ควร เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อใด *
1 point
19. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีส่วนช่วยในการสร้างแบบจำลองสภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ *
1 point
3. การประมวลผลแบบเชื่อมตรงข้อใดเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด *
1 point
เลขที่ *
18. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อใดช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ *
1 point
17. ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ แล้วสามารถติดต่อคนมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ได้ส่วนหนึ่งด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นประโยชน์ในด้านใด *
1 point
1. ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ *
1 point
9. การใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมข้ามทวีปเป็นการใช้สารสนเทศระดับใด *
1 point
ห้อง *
16. กล้องวงจรปิดมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร *
1 point
2. การจัดกลุ่มประเภทของสารสนเทศข้อใดถูกต้อง *
1 point
6. เพราะเหตุใดโพลจึงเป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม *
1 point
8. ข้อใดเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานให้บุคลากรในระดับบุคคล *
1 point
10. ข้อใดสรุปประโยชน์ของการแบ่งระดับสารสนเทศได้ถูกต้อง *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service