ANKIETA KONSULTACYJNA wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Rolnictwa w Polsce (SRK ROL)
Szanowni Państwo,
Prosimy o wypełnienie niniejszej Ankiety konsultacyjnej, która posłuży celom weryfikacji wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Rolnictwa w Polsce (SRK ROL). Ankieta jest jednym z narzędzi ogólnopolskiego badania jego zgodności z oczekiwaniami interesariuszy sektora.
Pytania odnoszą się do materiałów merytorycznych zawartych w Załączniku do Ankiety konsultacyjnej. Przed wypełnieniem Ankiety bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z nim.
I. DEFINICJA SEKTORA ROLNICTWA
ROLNICTWO to działalność w zakresie hodowli, uprawy i chowu, prowadzona w celu wytworzenia produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, uwzględniająca racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo ludzi oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z proponowaną definicją? *
(5 – w pełni się z nią zgadzam, 1 – nie zgadzam się z nią)
2. Jakie obszary działalności (np. procesy, zadania zawodowe) należące do rolnictwa znalazłyby się poza tak zdefiniowanym sektorem? *
Your answer
3. Definicja obejmuje prace i aktywności, które nie są częścią sektora rolnictwa ( dotyczą np. przetwórstwa, handlu)? *
*
Your answer
4. Jeśli do definicji należy coś dodać lub zmienić to proszę zaproponować własną wersję. *
Your answer
II. SŁOWNIK POJĘĆ
Proszę o zapoznanie się z poniższymi pojęciami:


STAN ZWIERZĄT: wiek, masa, stan fizjologiczny, zachowanie

STAN ROŚLIN: wygląd, wielkość, plenność, odporność na działanie szkodników, patogenów i warunków klimatycznych

ROŚLINNE PRODUKTY ROLNE: płody rolne w stanie nieprzetworzonym, materiał szkółkarski, nasadzeniowy i rozmnożeniowy (sadzonki, rozsady, nasiona), kwiaty cięte, rośliny doniczkowe

PRODUKTY ZWIERZĘCE: produkty pozyskiwane od zwierząt w stanie nieprzetworzonym np. mleko, jaja, miód, wełna

PODŁOŻE: gleba przeznaczona pod uprawę, ziemia oraz inne rodzaje podłoża wykorzystywane w uprawie roślin


Kliknij, aby pobrać: https://eprd.pl/udostepniane/SRKROL_Slownik_pojec.pdf
1. Czy pojęcia zawarte w słowniku są sformułowane w sposób zrozumiały i zgodny z przyjętą w sektorze terminologią? *
Jeśli NIE to prosimy o propozycję ich modyfikacji pojęć.
*
Your answer
2. Czy pojęcia są wystarczająco uniwersalne i elastyczne, tj. czy obejmują obecne i przyszłe produkty i technologie? *
Jeśli NIE to prosimy o propozycję modyfikacji pojęć.
*
Your answer
III. WYZNACZNIKI I KONTEKSTY SEKTOROWE SRK ROL
WYZNACZNIKI SEKTOROWE to grupy kompetencji kluczowych dla sektora rolnictwa. Ich zadaniem jest określać sektor, tj. wskazywać obszary objęte SRK ROL.

1. Planowanie i prowadzenie produkcji zwierzęcej
2. Planowanie i prowadzenie produkcji roślinnej

W ramach wyznaczników sektorowych wyodrębniono KONTEKSTY SEKTOROWE, czyli grupy kompetencji odnoszące się do poszczególnych aspektów działalności w sektorze.

1. Planowanie i prowadzenie produkcji zwierzęcej

a. Organizowanie produkcji zwierzęcej
b. Hodowla zwierząt
c. Chów zwierząt
d. Wymagania zwierząt
e. Technologia

2. Planowanie i prowadzenie produkcji roślinnej

a. Organizowanie produkcji roślinnej
b. Nasiennictwo i hodowla roślin
c. Uprawa roślin
d. Wymagania roślin
e. Technologia


Opisy KONTEKSTÓW SEKTOROWYCH znajdują się w załączniku.

Kliknij, aby pobrać: https://eprd.pl/udostepniane/SRKROL_Wyznaczniki_i_konteksty_sektorowe.pdf
1. Czy wyznaczniki i konteksty sektorowe są sformułowane w sposób precyzyjny i zrozumiały? *
Jeśli NIE, to prosimy o propozycję modyfikacji.
*
Your answer
2. Czy wszystko jest na swoim miejscu, czyli czy w którymś z wyznaczników lub kontekstów sektorowych zawarto grupy kompetencji nieadekwatne do danego wyznacznika/kontekstu? *
Jeśli TAK, to prosimy o wskazanie tych kompetencji oraz wskazanie wyznacznika/kontekstu, w którym powinny się znaleźć lub zaproponowanie nowego wyznacznika/kontekstu.
*
Your answer
3. Czy są inne obszary kompetencji charakterystyczne dla sektora rolnictwa, które nie zawierają się w podanych wyznacznikach sektorowych? *
Jeśli TAK, to jakie?
*
Your answer
IV. CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW SRK ROL
CHARAKTERYSTYKI POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW SRK ROL są to zestawy ogólnych stwierdzeń, charakteryzujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, wymagane dla kwalifikacji na danym poziomie sektorowej ramy kwalifikacji.

CHARAKTERYSTYKI POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW SRK ROL uszeregowane są według rosnącego stopnia złożoności kompetencji, zgodnie z zasadą, że wyższy poziom jest przypisywany kompetencjom bardziej zaawansowanym.


Kliknij, aby pobrać: https://eprd.pl/udostepniane/SRKROL_Charakterystyki_poziomow.pdf
1. Czy charakterystyki poziomów są sformułowane w sposób zrozumiały i zgodny z przyjętą w sektorze terminologią? *
Jeśli NIE to prosimy o wskazanie niezrozumiałych lub niezgodnych z terminologią zapisów i propozycję modyfikacji.
*
Your answer
2. Zapisy w sektorowej ramie kwalifikacji uszeregowane są według rosnącego stopnia złożoności kompetencji, zgodnie z zasadą, że wyższy poziom jest przypisywany kompetencjom bardziej zaawansowanym. Czy Pana/Pani zdaniem rozmieszczenia zapisów w projekcie SRK ROL odzwierciedla rosnący stopień złożoności kompetencji? *
Jeśli NIE to prosimy o wskazanie niewłaściwie rozmieszczonych zapisów i uzasadnienie.
*
Your answer
3. Zapisy pogrupowane są w wiązki kompetencji o rosnącym stopniu złożoności. Czy są wiązki, które należałoby uzupełnić o kompetencje mniej lub bardziej złożone? *
Jeśli TAK to prosimy o wskazanie niekompletnych wiązek i przedstawienie propozycji uzupełnienia.
*
Your answer
-
Proszę podać nazwę podmiotu, którą Pani/Pan reprezentuje: *
Your answer
Na terenie jakiego województwa prowadzona jest działalność: *
Your answer
Proszę wskazać typ podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje: *
- dominujący profil produkcji (proszę uzupełnić):
Your answer
- powierzchnia użytków rolnych (proszę zaznaczyć właściwe):
- dominujący profil hodowli (proszę uzupełnić):
Your answer
- Pogłowie (proszę zaznaczyć właściwe):
- profil działalności (proszę uzupełnić):
Your answer
Czy znany jest Panu/Pani Zintegrowany System Kwalifikacji? *
(5 – mam dużą wiedzę na temat ZSK, 1 – nie mam wiedzy na temat ZSK)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service