ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28
กรุณากรอกข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทาง www.schoolkc.ac.th
โรงเรียนอัพเดทรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อแล้ว สามารถดูได้ นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
หากแจ้งความประสงค์ออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์ (ส่งเอกสารในวันมอบตัว)
วันสอบคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากมีการเลื่อนวันสอบ ตามประกาศสถานการณ์ระบาด COVID-19)
หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน มาแสดงตนในวันสอบ

กำหนดวันประกาศผลสอบคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
กำหนดวันมอบตัว (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

เอกสารสำหรับยื่นวันมอบตัว (หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน ของบิดาหรือมารดา ให้ใช้สำเนาสูติบัตร)
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป)
2) หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ตัวจริง) และ สำเนา ปพ.1 ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4) สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy