Nominasjonsskjema for hedersbevisninger i Mjøndalen IF 2020
I dette skjemaet kan man nominere personer til hedersbevisning i Mjøndalen IF.

Skjemaet må være utfylt innen 10.01.2021 for å være med i nominasjonsprosessen for utmerkelser til MIFs Årsfest 2020.

Har du spørsmål til skjemaet, vennligst ta kontakt med Boye Skistad i representasjonsskapet i Mjøndalen IF: boye@mif.no.
Retningslinjer for nominasjon, behandling og avstemming av de nominerte til utmerkelser i MIF
Prosess

1. Forslagsstiller sørger for å fremskaffe opplysninger om kandidatens verv, prestasjoner,
innsats m.m i eller for MIF, og/eller i høyere organisasjonsledd – som kan ha betydning for
saken. Innstillinger skjer i hovedsak via den/de grupper der kandidaten har virket og gjort seg
fortjent til en slik innstilling. I så fall skal gruppa/styret behandle og vedta innstillingen, før
den oversendes Representantskapet (se MIFs lov §27, samt skjema for utfylling).

2. Dersom forslagsstiller måtte ha behov for assistanse for å fremskaffe de nødvendige
opplysningene, og dermed utforme forslaget til kandidatur, må det i så fall skje i så god tid at
fristen for nominasjon overholdes dvs minst en måned før prisutdelingen finner sted.
Dersom denne informasjonen kommer til Representantskapets kunnskap etter angjeldende
frist, må nominasjonen eventuelt utsettes et år, dersom den nominerte ikke får nødvendig
flertall ved førstegangsbehandlingen.

3. Representantskapets arbeidsutvalg (AU) utarbeider en så fyldig og oversiktlig presentasjon
som mulig, basert på den informasjonen som foreligger,

4. Den presentasjonen som AU utferdiger sendes umiddelbart per epost til de øvrige
medlemmene av Representantskapet. Det understrekes at samtlige nominasjoner er
konfidensielle – og skal behandles deretter.

5. Senest 18 dager før planlagt utdeling avholder Representantskapet møte, der posten
«utmerkelser» står på dagsorden. I dette møte kan det komme opp tilleggsinformasjon om
kandidatene, som avklares før den skriftlige, hemmelige avstemmingen finner sted.

6. I dette møte telles stemmene umiddelbart opp, av leder samt av ytterligere to av
Representantskapets medlemmer. Det understrekes at behandlingen og resultatet kun
bekjentgjøres for Representantskapets medlemmer – og holdes strengt konfidensielt for alle
andre.

7. Hva gjelder innstillinger til æresmedlemskap, kontakter Representantskapets leder MIF
styret, som behandler alle innstillinger om æresmedlemskap. Informasjonen om de
nominerte til æresmedlemskap, som alle i styret må stå bak (må være enstemmig – ref MIFs
lover), sendes i neste omgang over til Representantskapet for behandling – og votering i
dette forum. Også i Representantskapet må samtlige medlemmer stille seg bak innstillingen,
før et medlem kan bli utnevnt til æresmedlem.

8. Dersom det foreligger innstillinger på kandidater til utmerkelser som er medlem av
Representantskapet, skal innstillingen, behandlingen, avstemmingen og presentasjonen av
resultatet foregå via epost, og slik at angjeldende person, som er nominert, er utelukket fra
innsyn.

Representantskapet
MIFs lover § 27 Utmerkelser
MIF har følgende gradering på utmerkelser til sine medlemmer som har gjort fortjenestefull innsats for MIF:

1. Hederstegn
2. Gullmerke
3. Statuett
4. Æresmedlemskap

(1) Hederstegn
Hederstegnet består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med hederstegnet følger diplom. Hederstegnet tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det, enten som idrettsutøver eller som administrator, i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten.
Hederstegn kan i spesielle tilfeller tildeles personer som har et ansettelsesforhold til klubben. En ansatt person må være medlem i MIF for å kunne bli tildelt hederstegnet.

(2) Gullmerket
Gullmerket består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med gullmerket følger diplom. Gullmerket tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det – og tildeles et medlem som i en årrekke har gjort en betydelig innsats som aktiv utøver eller som tillitsvalgt i MIF. Tillitsverv i krets og/eller forbund vil forsterke kandidaturet. Det samme gjelder om en utøver er eller har vært blant landets fremste i sin idrett, helst med representasjonsoppgaver. Ingen kan tildeles foreningens gullmerke uten først å inneha hederstegnet.

(3) Statuetten
Statuetten består av en forsølvet, nøytral figur som bærer en laurbærkrans med foreningens emblem. På figurens sokkel gis en kort inskripsjon på sølvplate, hvorpå også foreningens merke er festet. Med statuetten følger diplom. Statuetten tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det både som tillitsvalgt og som idrettsutøver i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten. Ingen kan tildeles foreningens statuett uten først å inneha hederstegnet.

(4) Forslag på kandidater, og utdeling av utmerkelse for Hederstegn, Gullmerket og Statuetten
Forslag kan komme fra et hvilket som helst klubbmedlem. Forslaget skal stiles til det styret der kandidaten har virket og gjort seg fortjent til en slik innstilling. Innstillingen skal behandles og vedtas av respektive styre og oversendes Representantskapet senest en måned før eventuell utdeling finner sted. Med oppgaven skal det følge en oversikt over de forskjellige kandidaters data og prestasjoner. Ethvert medlem av MIF kan tildeles hederstegn, gullmerke eller statuett. For en person som kun har hatt et ansettelsesforhold til klubben er hederstegnet dog den høyeste utmerkelsen.
Representantskapet fatter endelig beslutning. Det kreves 2/3 flertall. Utmerkelsene utdeles av Representantskapets leder, eller dennes stedfortreder, fortrinnsvis på foreningens årsfest.

(5) Æresmedlem
Æresmedlemmer tildeles diplom. Til æresmedlemmer kan det utnevnes medlemmer som har ytt foreningen store tjenester som tillitsvalgt eller frivillig. Idrettslige prestasjoner kan tillegges betydning ved siden av innsatsen som tillitsvalgt eller frivillig. Et æresmedlem skal utnevnes av representantskapet og styret. Utnevnelsen skal være enstemmig. Utdelingen skal fortrinnsvis foregå på foreningens årsfest. I helt spesielle tilfeller kan styret finne en alternativ arena for utdeling av æresmedlemskap. Forslag på æresmedlem skal komme fra styret i MIF, fra et av gruppestyrene eller fra representantskapet. Representantskapets leder forestår seremonien.
Navn på den nominerte
Navn på den som nominerer
Telefonnummer til den som nominerer
E-post til den som nominerer
Type hedersbevisning
Clear selection
Har den nominerte tidligere mottatt utmerkelser fra MIF? Hvis ja, huk av.
Hvilke(t) år har den nominerte mottatt utmerkelser?
Grunnlag for nominasjon
Organisasjon
Antall år i verv (tillitsvalgt/frivillig/ansatt)
Type verv (tillitsvalgt/frivillig/ansatt)
Antall år/kamper MIF (sportslig)
Antall år/kamper krets og forbund (sportslig)
Spesifisering av nominasjon
Eventuelle andre (utfyllende) kommentarer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mjondalen IF. Report Abuse