แบบประเมินการฝึกอบรมทักษะประยุกต์ทางด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม หลักสูตร การเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในโครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560
ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร อ.ดร.พีระพล ขุนอาสา
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
ชั้นปี *
หลักสูตร *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจด้านวิทยากร *
5
4
3
2
1
1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ
2. การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การตอบข้อซักถาม
6. ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนที่เหมาะสม
ความพึงพอใจด้านด้านสถานที่ / ระยะเวลา *
5
4
3
2
1
1. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านด้านความรู้ความเข้าใจ และการนำความรู้ไปใช้ *
5
4
3
2
1
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือการปฏิบัติงานได้
4. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms