Parent Survey: Summer Learning and Return to School | | Encuesta para Padres: Aprendizaje de Verano y Regreso a la Escuela | | Khảo sát Phụ huynh: Học hè và Tựu trường
Please help us gauge interest in summer learning opportunities and help us understand concerns as we plan for a return to school in August by completing the survey questions below.

Les pedimos contestar las preguntas de la encuesta a continuación para ayudarnos a calcular el nivel de interés en oportunidades de aprendizaje de verano y ayudarnos a entender las inquietudes que puedan tener mientras planificamos un regreso a la escuela para el mes de agosto.

Vui lòng giúp chúng tôi đánh giá sự quan tâm về các cơ hội học hè và giúp chúng tôi hiểu được những mối quan tâm khi chúng tôi lên kế hoạch cho việc tựu trường vào tháng Tám bằng cách trả lời các câu hỏi khảo sát dưới đây.
Check the boxes for all schools where you have children in attendance. | | Señale las casillas correspondientes para todas las escuelas a las que asista su(s) alumno(s). | | Đánh dấu các ô cho tất cả các trường mà quý vị có con học ở đó. *
Required
GISD will offer summer learning opportunities for students to close learning gaps. What model would you prefer if your child qualifies to participate? | | GISD ofrecerá oportunidades de aprendizaje en el verano para que los alumnos puedan cerrar las brechas en el aprendizaje. Si su alumno califica para participar, ¿cuál modelo preferiría usted? | | GISD sẽ đưa ra các cơ hội học hè cho các học sinh để chấm dứt những khoảng cách trong học tập. Quý vị thích mô hình nào hơn nếu con quý vị hội đủ điều kiện để tham gia? *
Is the need for childcare a factor in making a decision about whether or not your children would attend summer learning? | | La necesidad de contar con quien cuide a sus hijos ¿es un factor a la hora de decidir si sus alumnos asistirían o no al aprendizaje de verano? | | Nhu cầu chăm sóc trẻ em là một yếu tố trong việc đưa ra quyết định về việc con quý vị có tham dự việc học hè hay không có phải không? *
If GISD offers an early start to the school year to give at-risk students a head start and/or close learning gaps, would you want your child to participate? | | Si GISD ofrece iniciar el año escolar temprano para adelantar a los alumnos y/o cerrar brechas en el aprendizaje, ¿querría usted que participe su alumno? | | Nếu GISD đề nghị bắt đầu năm học sớm để có một sự bắt đầu thuận lợi cho các học sinh bị rủi ro và/hoặc khép lại những khoảng cách trong học tập, thì quý vị có muốn con mình tham gia không? *
If/when school reopens in August, would your children attend in-person? | | Si/Cuando las escuelas vuelven a abrir sus puertas en agosto, ¿asistirían sus hijos en persona? | | Nếu/khi trường học mở lại vào tháng Tám, thì con quý vị có đi học trực tiếp không? *
When we physically return to school, what are your greatest concerns? Check all that apply. | | ¿Cuáles son sus áreas de preocupación más grandes, cuando consideramos el regreso físico a la escuela? Señale todos los que aplican. | | Khi chúng ta quay trở lại trường học, thì những mối quan tâm lớn nhất của quý vị là gì? Đánh dấu tất cả các ô nếu phù hợp. *
Required
Is the need for childcare a factor in making a decision about whether or not your children would return to in-person school? | | La necesidad de contar con quien cuide a sus hijos ¿es un factor a la hora de decidir si volverán sus alumnos a las clases presenciales? | | Nhu cầu chăm sóc cho trẻ em là một yếu tố trong việc đưa ra quyết định về việc con quý vị có đi học trực tiếp hay không có phải không? *
What other comments or concerns would you like to share about school physically reopening? | | ¿Qué otros comentarios o inquietudes desea compartir con respecto a la reapertura física de las escuelas? | | Những nhận xét hay những mối quan tâm khác mà quý vị muốn chia sẻ về việc mở cửa lại trường học là gì? *
Your answer
We are exploring offering a virtual school, different from the at-home learning model currently in place. This virtual school would allow students to learn from home with a regular schedule for daily classes, at no cost to families. Internet hotspots and computers would be provided by GISD. Would you be interested in your student participating in a virtual school? | | Estamos explorando la posibilidad de ofrecer una escuela virtual, algo distinto al modelo de aprendizaje en casa implementado actualmente. Esta escuela virtual permitiría a los alumnos estudiar desde sus casas con un programa regular de clases diarias, sin costo para las familias. GISD proporcionaría puntos de acceso a internet y computadoras. ¿Le interesaría que su alumno participara en una escuela virtual? | | Chúng tôi đang khám phá việc cung cấp một trường học ảo, khác với mô hình học tập tại nhà hiện tại. Ngôi trường ảo này sẽ cho phép học sinh học ở nhà với một lịch trình thường xuyên cho các lớp học hàng ngày, miễn phí cho các gia đình. Các điểm truy cập Internet và máy tính sẽ được cung cấp bởi GISD. Quý vị có thú vị cho học sinh của quý vị tham gia vào một trường ảo không? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Garland ISD. Report Abuse